Algemene voorwaarden

Definities

ARTIKEL 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Hovenier

Hoveniersbedrijf Lifestyle-tuinen

B. Hoveniers werkzaamheden

1. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

2. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

3. Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.

4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

C. Opdrachtgever

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan een hovenier opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder B. omschreven.

D. Aangenomen werk

Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en hovenier zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

E. Vrij of regiewerk

Alle werkzaamheden als bedoeld onder B. welke niet zoals sub D. omschreven, tussen opdrachtgever en hovenier zijn overeengekomen.

F. Uurloon

De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen voor het hoveniersbedrijf, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

G. Materialen

1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

2. Zand, grond, teelaarde en compost.

3. Dode materialen: alle overige producten en materialen.

H. Bedragen en prijzen

Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief BTW. Toepasselijkheid en bekendmaking

ARTIKEL 2

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door Hovenier gedaan aan of aangegaan met derden, indien en voor zover deze jegens hun wederpartij bekend hebben gemaakt deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen zien en daarop als ook op hun levering van toepassing te achten.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1. bekendgemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en hovenier te zijn geaccepteerd.

De offerte/het aanbod

ARTIKEL 3

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de hovenier de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht de hovenier

deze informatie te verstrekken.

2. De hovenier brengt de offerte schriftelijk uit.

3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt.

4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de hovenier verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de

opdrachtgever mogelijk te maken.

5. De hovenier behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.

6. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de hovenier wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de hovenier retour worden gezonden.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan de hovenier betalen in geval de hovenier wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.

8a. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk).

8b. Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de consument in rekening worden gebracht.

Overeenkomsten

ARTIKEL 4

1. Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de hovenier voor hem bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. 2. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de hovenier niet.

3. Wijzigingen in de overeenkomst (met uitzondering van prijzen, zie artikel 17.) en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen hovenier en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Leveranties

ARTIKEL 5

1. Alle leveranties welke door de hovenier geschieden, worden voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2. De hovenier staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De hovenier zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede

samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de hovenier, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

4a. Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de hovenier en opdrachtgever een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. 4b. Onverminderd het in artikel 8. heeft, indien een vaste datum of termijn van levering of uitvoering werk is overeengekomen, de opdrachtgever bij overschrijding recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

4c. Onverminderd het bepaalde in artikel 8. wordt, indien een vermoedelijke datum is overeengekomen, uitvoering/levering verricht op of omstreeks de

genoemde (aanvangs)datum.

4d. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan twee dagen heeft de hovenier het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de opdrachtgever overeen te komen. De nieuwe overeengekomen (aanvangs)termijn is gelijk aan de oorspronkelijke met een maximum van vier weken.

4e. Bij overschrijding van deze nieuwe overeengekomen termijn heeft de opdrachtgever het recht, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en/of vergoeding van geleden schade te verlangen.

5. Hovenier staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de hovenier kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is

overeengekomen.

Wijzigingen in aangenomen werk

ARTIKEL 6

1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.

Transportrisico’s

ARTIKEL 7

1. Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van de hovenier, tenzij anders is overeengekomen.

2. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en de hovenier overeen te komen redelijk bedrag.

Uitvoerbaarheid van de opdracht

ARTIKEL 8

a. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden. Indien naar het oordeel van de hovenier de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijke in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft de hovenier het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de hovenier het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.

b. Overmacht.

1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.

2. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal geldenvoor de resterende periode.Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid

dat de hovenier de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3. Overmacht aan de zijde van de hovenier. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de

hovenier tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de hovenier onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Afspraken door personeel

ARTIKEL 9

1 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de hovenier binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2 Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Oplevering

ARTIKEL 10

Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als a. het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan.

b. Wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat de hovenier schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.

c. Wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en de hovenier daarvoor overeen te komen redelijk bedrag (zie artikel 7).

Aansprakelijkheid

ARTIKEL 11

1. De hovenier is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de hovenier, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers, tenzij er sprake is van opzet c.q. grove schuld..

2. De hovenier vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze als gevolg van uitvoering van de overeenkomst worden toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de hovenier, zijn personeel of eventuele onderaannemers, met inachtneming van het in dit artikel verder bepaalde.

3. De hovenier is de voor de in lid 1 en 2 bedoelde schade aansprakelijk tot een bedrag van maximaal €450.000,00(vierhonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis. Indien de opdrachtgever een hogere aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient dit in de uitnodiging tot de uitbreng van de offerte te worden bepaald. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan _ 1.134.450,50 worden gesteld. Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de hovenier beperkt tot de hoogte van het overeengekomen te verzekeren bedrag. De hovenier sluit ter dekking van de hierboven bedoelde aansprakelijkheid een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen voor het bedrag van €450.000,00 per gebeurtenis dan wel voor het eventueel hoger bedrag dan in het contract is vastgelegd. In de te sluiten verzekering dient een zogenaamde opzichtclausule te zijn uitgesloten. Desgevraagd geeft de hovenier aan de opdrachtgever inzage van de gesloten verzekeringspolis met de relevante betalingswijzen.

4. De eventuele aansprakelijkheid van de hovenier voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van de hovenier niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien de hovenier de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.

5. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de hovenier niet respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

6. De opdrachtgever vrijwaart de hovenier voor aanspraken van derden jegens de hovenier indien de hovenier schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de hovenier bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

7. Indien de hovenier de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt dan is de opdrachtgever verplicht om deze aan te spreken teneinde de schade door de leverancier vergoed te krijgen.

Betalingen

ARTIKEL 12

1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Indien de hovenier een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan, aan de hovenier een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijke rentepercentage.

3. Aan personen in dienst van de hovenier, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

4. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door de hovenier geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.